ستایش

عجب گوهری است دل آدمی که شکسته اش رابی نهایت می خرند

اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
1 پست